ic_สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งโซล่าร์เซลล์

โปรโมชั่นพิเศษสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อซื้อและติดตั้งโซล่าร์เซลล์ กับ พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น
 • 1 ก.พ. 2567
 • 3,310
HL Solar Cell x PEA 1620 x540
HL Solar Cell x PEA 628 x 443
รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 12 เดือน* และรับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.75% ต่อปี*
พร้อมรับฟรี!! บริการล้างแผงพร้อมตรวจเช็กระบบ นาน 2 ปี มูลค่า 20,000 บาท จาก GRoof by GUNKUL

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : เฉพาะลูกค้าโครงการบ้านของบริษัท บริธาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอเนกประสงค์สำหรับ Solar Cell

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.474% – 5.965%*

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1-3

ปีต่อไป

เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา

ซื้อโซลาร์เซลล์เท่านั้น

MLR-4.175% MLR-1.750% 4.000% 5.474%

ซื้อโซลาร์เซลล์และมีส่วนต่างคงเหลือ

MLR-2.963% MLR-1.750% 5.212% 5.965%
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง(EIR) อยู่ระหว่าง 5.474% – 5.965% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 3 แสนบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 2,400 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย MLR = 8.175% ต่อปี อ้างอิงประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สำหรับลูกค้าขอสินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สินเชื่อกู้เงินด่วน และขอวงเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อซื้อและติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 2. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อซื้อและติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เท่านั้น ไม่รวมวงเงินสินเชื่อบ้านที่รีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินก่อนหน้า (ถ้าติด CO มาจากสถาบันการเงินก่อนหน้าจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้) 
 3. ลูกค้าจะต้องมีหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อและติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เช่น ใบเสนอราคา ใบตกลงซื้อขายติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นต้น แนบมาพร้อมใบสมัครสินเชื่อ
 4. อัตราดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สินเชื่อกู้เงินด่วน  เป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
 5. หากปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปีแรก ธนาคารเก็บค่า Prepayment 3% ของเงินต้นคงค้างสำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 6. ระยะเวลาส่งเสริมการตลาดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (นับจากวันที่นำเอกสารการสมัครเข้าระบบธนาคาร)
 7. อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้อเนกประสงค์พิเศษนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำประกัน และกรณีทำประกันชีวิตลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อจากลูกค้า หรือรับเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง
หากพบการกระทำหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง