Promotion

รายละเอียด

เงินฝากประจำ 25 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.10% ต่อปี

 • 19 มี.ค. 2564
 • 8,380

เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน

รับดอกเบี้ยรายเดือน
เริ่มต้นฝากเพียง 100,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเงินฝากประจำ 25 เดือน

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ต่อรายการและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝากเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม