ic_SMEx3

The Advantage by KKP SME

The Advantage by KKP SME
  • 21 ก.พ. 2561
  • 41,925
the-adventage_1620x340
The Advantage by KKP SME
เป็นโครงการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจ SME ไปต่อได้ ไม่สะดุด ซึ่งเปิดกว้างให้กับ SME ทั่วไปที่สนใจโดยอาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารก็ได้ เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการให้คำปรึกษา อาทิ คณาจารย์ จาก STECO ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัทบนกองเงินกองทอง จำกัด บริษัทบีกินเนียร์ จำกัด ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษา SME มาแล้วทั่วประเทศ

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การตลาด
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • การจัดการนวัตกรรม
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์
  • การเงิน บัญชี ภาษี
คุณสมบัติ
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ KKP SME  (KKP SMEคูณสาม, KKP SME Freedom, KKP SME รถคูณสาม,KKP SME บัญชีเดียว, KKP SME LIGHT)
  • กรณีไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ KKP SME ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีรายได้ต่อปี 5 ล้านบาทขึ้นไป
หมายเหตุ : เงื่อนไขการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ เป็นไปตามที่ธนาคาร กำหนด

ตัวอย่างเสียงตอบรับจากลูกค้าที่เข้ารับคำปรึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง