กองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุน SSF

รายละเอียด

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุน SSF

 • 27 เม.ย. 2563
 • 24,350

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุน SSF
เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวโดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาวโดยเงินที่ผู้ลงทุนจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน SSF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น เพราะลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท

สามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้

ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท 

ลดหย่อนภาษีรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ไม่เกิน 500,000บาท 

กองทุน SSF โดย บลจ.ภัทร

9 กองทุนนี้มีความแตกต่างกันตามนโยบายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ 
ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียด นโยบายกองทุน หนังสือชี้ชวน หรือสนใจสมัคร คลิกที่ชื่อกองทุน

PHATRA MP-SSF

กองทุนตลาดเงิน (ความเสี่ยงต่ำ)
 • กองทุนลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 • ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนจะมีวันครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน (ยกเว้นธุรกรรม Reverse Repo ที่สามารถมีอายุเกินกว่า 397 วันได้) และมีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดๆ < 92 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA ACT FIXED-SSF

กองทุนตราสารหนี้ (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
 • กองทุนลงทุนในตราสารภาครัฐและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเอกชน และ/หรือ เงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
 • กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA SG-AA Light-SSF

กองทุนผสม (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
 • เน้นกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะโดยพิจารณาลงทุนภายใต้กรอบคำแนะนำด้านการลงทุน (Asset Allocation) ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน
 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง
 • กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • สำหรับกองทุน PHATRA SG-AA Light SSF มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA SG-AA-SSF

กองทุนผสม (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
 • เน้นกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะโดยพิจารณาลงทุนภายใต้กรอบคำแนะนำด้านการลงทุน (Asset Allocation) ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน
 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง
 • กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA SG-AA Extra-SSF

กองทุนผสม (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
 • เน้นกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะโดยพิจารณาลงทุนภายใต้กรอบคำแนะนำด้านการลงทุน (Asset Allocation) ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน
 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง
 • กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • สำหรับกองทุนPHATRA SG-AA Extra SSF มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA ACT EQ-SSF

กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
 • กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management
 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง
 • กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA SET50 ESG-SSF

กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
 • กองทุนลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยรอบปีในบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
 • เป้าหมายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น ปัจจัยพื้นฐาน นโยบายดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA PGE-SSF

กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
 • กองทุน PHATRA PGE เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นแนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
 • กองทุนหลักเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI
 • ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive หรือ Indexing Approach เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์การลงทุน  โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงหรือปรับสถานะการลงทุนในสภาวะตลาดขาลง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PHATRA PORP-D-SSF

กองทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs  (ความเสี่ยงสูงมาก)
 • กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • สัดส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ Infrastructure fund ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
  • ส่วนที่เหลือ  (ไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV) ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
 • ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี้/ตราสารทุน (หุ้นบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือเงินฝาก
 • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
# อื่นๆที่น่าสนใจ