ic_สินเชื่อรถยนต์

โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

รายละเอียด

โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

  • 6 ม.ค. 2563
  • 101,382

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ธนาคาร (ส่วนที่1)

1. กรณีบุคคลธรรมดา

ผู้เช่าซื้อลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
(ผู้เช่าซื้อลงนามเหมือนเดิมตรงตามสัญญาเช่าซื้อ)

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ไม่หมดอายุ) 
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
1.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบขอใช้คำนำชื่อ นาง หรือ นางสาว (ถ้ามี) 
1.4 สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (ถ้ามี)

จัดเตรียมเอกสาร
ลำดับที่ 1.1 - 1.2  = อย่างละ 1 ฉบับ
ลำดับที่ 1.3 - 1.4 (ถ้ามี) = อย่างละ 1 ฉบับ

*กรณีมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. หนังสือมอบอำนาจ (ผู้เช่าซื้อลงนามช่องผู้มอบอำนาจ) 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
หมายเหตุ : หนังสือมอบอำนาจในส่วนนี้ เป็นคนละฉบับกับมอบอำนาจในส่วนที่ 3

2. กรณีนิติบุคคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมหน้าวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่หมดอายุ)
2.3 กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ ใช้ สำเนา Passport, สำเนา Visa และสำเนา Work Permit 
2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อบริษัท หรือเปลี่ยนตราประทับ (ถ้ามี)
2.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ นาง หรือ นางสาว ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
2.6 สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)

จัดเตรียมเอกสาร
ลำดับที่ 2.1 = 1 ฉบับ
ลำดับที่ 2.2 หรือ 2.3 = 1 ฉบับ
ลำดับที่ 2.4 - 2.6 (ถ้ามี) = อย่างละ 1 ฉบับ

กรณีมอบให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. หนังสือมอบอำนาจบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามช่องผู้มอบอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท) 1 ฉบับ
  2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมหน้าวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัท) 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

3. กรณีชาวต่างชาติ

ผู้เช่าซื้อลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
(ผู้เช่าซื้อลงนามเหมือนเดิมตรงตามสัญญาเช่าซื้อ)

3.1 สำเนา Passport (ไม่หมดอายุ)
3.2 สำเนา Visa (ไม่หมดอายุ) 
3.3 สำเนา Work Permit (ไม่หมดอายุ) หน้าปัจจุบัน และหน้าที่ระบุถิ่นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวในประเทศไทย  
3.4 เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address) ที่ออกโดยสถานทูตที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตรับรอง)โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) หรือออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

จัดเตรียมเอกสาร
ลำดับที่ 3.1 - 3.2 = อย่างละ 1 ฉบับ
ลำดับที่ 3.3 หรือ 3.4 = 1 ฉบับ

4. กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

ผู้จัดการมรดกลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

4.1 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
4.2 สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
4.3 สำเนาใบมรณบัตรผู้เช่าซื้อ และ สำเนาทะเบียนบ้านประทับคำว่า "ตาย" 
4.4 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้จัดการมรดก (ไม่หมดอายุ)  
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการมรดก 
4.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า, สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ นาง หรือ นางสาว ของผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) 
4.7 สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการของผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

จัดเตรียมเอกสาร
ลำดับที่ 4.1 - 4.2 = อย่างละ 2 ฉบับ
ลำดับที่ 4.3 - 4.5 = อย่างละ 1 ฉบับ
ลำดับที่ 4.6 - 4.7 (ถ้ามี) = อย่างละ 1 ฉบับ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ธนาคาร (ส่วนที่ 2)

รายละเอียดเอกสาร

สำเนาป้ายภาษีประจำปี ปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)

เอกสารประกอบการขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (ส่วนที่ 3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับที่
รายการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 พ.ร.บ.รถยนต์
1.1  หนังสือมอบอำนาจ 256818_download-icon-png
1.2  แบบคำขอโอนและรับโอน_พ.ร.บ.รถยนต์ (พิมพ์หน้า - หลัง) 256818_download-icon-png
2 พ.ร.บ.รถยนต์(รถตู้)
2.1  หนังสือมอบอำนาจ 256818_download-icon-png
2.2  แบบคำขอโอนและรับโอน_พ.ร.บ.รถยนต์ (พิมพ์หน้า - หลัง) 256818_download-icon-png
2.3  หนังสือรับรองการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เกิน 12 ที่นั่ง) 256818_download-icon-png
2.4  บันทึกรับทราบการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนไปใช้งาน 256818_download-icon-png
3 พ.ร.บ.รถยนต์ - ผู้เช่าซื้อเสียชีวิต
3.1  หนังสือมอบอำนาจ 256818_download-icon-png
3.2  แบบคำขอโอนและรับโอน_พ.ร.บ.รถยนต์ (พิมพ์หน้า - หลัง) 256818_download-icon-png
3.3  แบบคำขอโอนและรับโอน_พ.ร.บ.รถยนต์ (พิมพ์หน้า - หลัง) เพิ่มเติม 256818_download-icon-png
4 พ.ร.บ.ขนส่ง
4.1  หนังสือมอบอำนาจ 256818_download-icon-png
4.2  แบบคำขอโอนและรับโอน_พ.ร.บ.ขนส่ง (พิมพ์หน้า - หลัง) 256818_download-icon-png

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าวให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ตู้ปณ. 140 ปณศ.(พ) พระโขนง 10110 
ติดต่อสอบถามข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร. 02 165 5555