2. ic_e-Banking

KKP BIZ MOBILE APPLICATION

ตอบโจทย์ทุกธุรกรรมทางการเงิน เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจ

KKP BIZ MOBILE APPLICATION
 • 18 May 2023
 • 2,662
เปลี่ยน QR_KKP-BIZ_1920x540_2
KKP-BIZ_628x443_09103650

KKP BIZ MOBILE APPLICATION

ตอบโจทย์ทุกธุรกรรมทางการเงิน เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจ

ภาพประกอบฟีเจอร์เด่น_350x350_01
ภาพประกอบฟีเจอร์เด่น_350x350_02
ภาพประกอบฟีเจอร์เด่น_350x350_03
ภาพประกอบฟีเจอร์เด่น_350x350_04
วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งานแอป KKP BIZ
แนะนำ! ฟีเจอร์เด็ดแอป KKP BIZ

คำถามที่คุณอาจสงสัย

 1. เริ่มต้นใช้งาน KKP BIZ ต้องทำอย่างไร
  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store หรือ Google playApp-Store Play-Store 
  2. ผู้ใช้ต้องมี User Name และ Password สำหรับใช้บนเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking
  3. ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยโหลดคู่มือตามลิงก์นี้ คลิก คู่มือการลงทะเบียนและการใช้งาน
 2. ใครสามารถลงทะเบียนใช้งาน KKP BIZ ได้บ้าง
  • ผู้ที่เข้าใช้งานได้ คือกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น Checker , Signer และ Single User เท่านั้น
 3. ถ้าใช้งานแอป KKP BIZ แล้วจะยังใช้งาน KKP Biz e-Banking ได้หรือไม่
  • ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ช่องทาง เนื่องจากแอปพลิเคชัน KKP BIZ เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ธนาคารพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
 4. PIN ที่ใช้บนแอปพลิเคชัน KKP BIZ กับรหัสผ่านที่ใช้บนระบบ KKP Biz e-Banking เป็นตัวเดียวกันหรือไม่
  • PIN คือรหัสที่ใช้เข้าใช้งาน KKP BIZ ซึ่งในครั้งแรก จะต้องใช้ Password ของระบบ KKP Biz e-Banking ก่อน หลังจากนั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถกำหนด PIN สำหรับใช้บนแอปพลิเคชัน KKP BIZ ได้ โดยจะต้องเป็นตัวเลข 6 หลัก และต้องไม่ใช้ตัวเลขซ้ำติดกันเกิน 2 ตัว ส่วนรหัสผ่านใช้ได้บนระบบ KKP Biz e-Banking เท่านั้น
 5. ธุรกรรมที่ทำผ่าน KKP Biz e-Banking จะแสดงรายการเคลื่อนไหวในประวัติการทำรายการของแอปพลิเคชัน KKP BIZ หรือไม่
  • ทุกธุรกรรมจะแสดงผลเหมือนกันทั้งในแอปพลิเคชัน KKP BIZ และเว็บไซต์ KKP Biz e-Banking เพราะทั้ง 2 ช่องทางเป็นระบบเดียวกัน
Promotions
Related Article