Asset Service

Service

Detail

Asset Service

รายละเอียดบริการ

Cross-Bank Bill Payment
บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน
สนใจผลิตภัณฑ์
Cross-Bank Bill Payment
ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)
Cross-Bank Bill Payment
บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน
Cross-Bank Bill Payment
ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)
Cross-Bank Bill Payment
ให้บริการรับฝากเงินจากผู้ใช้บริการ
Cross-Bank Bill Payment
ให้บริการเป็นตัวแทนในการดำเนินการระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และ ผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders)
Cross-Bank Bill Payment
ให้บริการจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารตามความต้องการ
Cross-Bank Bill Payment
บริการเป็นตัวแทนผู้จ่ายเงินในการบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Cross-Bank Bill Payment
บริการตัวแทนการประสานงานผู้ให้สินเชื่อและตัวแทนหลักประกัน
Cross-Bank Bill Payment
ธนาคารให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม