Health Insurance

Life Insurance

Detail

Health Insurance

Detail

Invest Link

Detail

Insurance

Detail

KKPGEN EASY BOX CANCER PROTECT
รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)*
สนใจผลิตภัณฑ์
ประกันมะเร็ง Simply E-Cancer
ประกันมะเร็งออนไลน์ เจอจ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท*
KKPGEN EASY BOX CANCER PROTECT
รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)*
ประกันมะเร็ง Simply E-Cancer
ประกันมะเร็งออนไลน์ เจอจ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท*
KKPGEN PREFERRED HEALTH
ทางเลือกที่คุ้มค่าเพื่อหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม