ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : KKP GNP

เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund (LUX)

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : KKP GNP
 • 26 ก.พ. 2561
 • 32,217
kkp_gnp_1620x340
kkp_gnp_628x443

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

KKP GNP

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก ที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ด้านการค้าและเศรษฐกิจของโลกอนาคต

ผสมผสานสไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน 10 ท่าน และทีมนักวิเคราะห์การลงทุน

พิสูจน์กลยุทธ์การบริหารพอร์ตมายาวนานมากกว่า 50 ปี

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 100 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมบริการและการขายลูกค้าบุคคลโทร 0-2305-9855
 • บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th)
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
 • กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com/
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยกองทุนอาจไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ รวมทั้งกองทุนจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลปะโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 • ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 • การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง