บริการ KKP Biz e-Banking

ธนาคารออนไลน์สำหรับธุรกิจให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ KKP Biz e-Banking
 • 21 Feb 2018
 • 2,191

บริการ KKP Biz e-Banking

บริการออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บริการเรียกเก็บเงิน (Collection)

 • บริการเรียกเก็บเงินตามคำสั่ง (Direct Debit) โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่ค้า/ลูกหนี้ (เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร)
 • บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay)
 • บริการสร้าง QR Code

บริการชำระเงิน (Payment)

 • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารแบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีภายในบริษัท และบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 • บริการโอนเงินต่างธนาคารแบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) แบบหลายรายการ โดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพย์
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • บริการรับชำระเงิน จากการถูกเรียกเก็บเงิน (Pay Receive)

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก  บริการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร ในรูปแบบรายงาน ไม่ว่าจะเป็น

 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
 • รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบย้อนหลัง โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากแบบรายวัน

บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อ บริการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีสินเชื่อ สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ในรูปแบบรายงาน ไม่ว่าจะเป็น

 • รายละเอียดเงินกู้ เช่น วงเงินตามสัญญา วงเงินที่สามารถเบิกได้ เงินต้นคงค้างดอกเบี้ย และดอกเบี้ยคงค้าง เป็นต้น
 • รายละเอียดวงเงินย่อย ได้แก่ วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินอาวัล โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 1 ปี
 • รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวในบัญชี โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 1 ปี

บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ (Dealer/Tent)

 • บริการจัดส่ง ติดตามสถานะ เรียกดูรายงานย้อนหลังของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • บริการติดตามข้อมูลสถานะ และรายละเอียดสินเชื่อฟลอร์แพลน
 • บริการเรียกดูรายการเดินบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และเรียกดูใบสำคัญสั่งจ่าย

การสมัครใช้บริการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ KKP Biz e-Banking ได้ที KKP Biz Contact Center 02 165 5599 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการคุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ

 1. สมัครได้ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 2. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กับธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร KKP Biz e-Banking 

สำหรับนิติบุคคล

กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ) พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัท/นิติบุคคลใช้บริการ KKP Biz e-Banking กับธนาคารได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบริการทางการเงินทั่วไป:CIB)
 5. สำเนาข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงนามแทน เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

 1. เอกสารประกอบตาม ข้อ 1. – 5.
 2. หนังสือมอบอำนาจที่แสดงว่า ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ เพื่อขอใช้บริการ KKP Biz e-Banking (ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นกำหนด) ในนามของนิติบุคคลนั้นกับธนาคารได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งลง นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว

สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบริการทางการเงินทั่วไป:CIB)

FAQ

(?)บริการ KKP Biz e-Banking คืออะไร

KKP Biz e-Banking เป็นบริการธนาคารออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจ บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเคียงข้างคุณ ให้คุณต่อยอดทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย ตามความต้องการ อีกทั้งมั่นใจได้ในระบบความปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล สำหรับการทำทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณ นอกจากนั้น KKP Biz e-Banking ยังมีให้บริการรองรับทั้งแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีบริการดังนี้

 1. บริการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
 2. บริการเรียกเก็บเงิน (Collection)
  + บริการเรียกเก็บเงินตามคำสั่ง (Direct Debit)
 3. บริการชำระเงิน (Payment)
  + บริการโอนเงินระหว่างบัญชีแบบหลายรายการโดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อโอนเงินเข้าภายในบริษัทและบุคคลอื่นภายในธนาคาร
  + บริการโอนเงินต่างธนาคารแบบหลายรายการโดยโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร
  + บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ (Dealer/Tent)

 1. บริการจัดส่ง ติดตามสถานะ เรียกดูรายงานย้อนหลัง สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 2. บริการติดตามข้อมูลสถานะ และรายละเอียดสินเชื่อฟลอร์แพลน

 

(?)สมัคร KKP Biz e-Banking ได้ที่ไหนบ้าง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครบริการ KKP Biz Contact Center 02 165 5599 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

 

(?)สมัครใช้บริการ KKP Biz e-Banking ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

การสมัคร KKP Biz e-Banking ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังนี้

สำหรับนิติบุคคล
ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ) พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัท/นิติบุคคลใช้บริการ KKP Biz e-Banking กับธนาคารได้
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการโอนเงิน)

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงนามแทน เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ) พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัท/นิติบุคคลใช้บริการ KKP Biz e-Banking กับธนาคารได้
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการโอนเงิน)
 6. หนังสือมอบอำนาจที่แสดงว่า ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ เพื่อขอใช้บริการ KKP Biz e-Banking (ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นกำหนด) ในนามของนิติบุคคลนั้นกับธนาคารได้
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งลง นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว

สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คที่แสดงเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการโอนเงิน)

 

(?)บริการ KKP Biz e-Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ คืออะไร

KKP Biz e-Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์ เป็นระบบที่ธนาคารจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของ Dealer/Tent คู่ค้าของทางธนาคาร โดยมี Features การใช้งานหลักดังนี้

 1. แสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชี
 2. แสดงรายละเอียดวงเงินกู้ฟลอร์แพลน
 3. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  + ส่งเคสลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อ
  + ติดตามสถานะการอนุมัติ
  + ออกรายงานผลการอนุมัติย้อนหลัง
 4. แสดงแคมเปญที่ธนาคารเสนอให้กับคู่ค้า

 

(?)หากมีการอนุมัติเคสสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการ KKP Biz e-Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์จะแสดงสถานะการอนุมัติเมื่อใด

บริการ KKP Biz e-Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจรถยนต์จะอัพเดทข้อมูลทันที่ที่มีการอนุมัติเคสจากระบบภายในของธนาคาร

 

(?)รายละเอียดวงเงินกู้ฟลอร์แพลนจะแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง

สำหรับรายละเอียดวงเงินกู้ฟลอร์แพลนระบบ KKP Biz e-Banking จะแสดงข้อมูล ประเภทวงเงิน, วงเงินอนุมัติ, วงเงินที่ใช้ไป, วงเงินคงเหลือ รวมถึงท่านยังสามารถดูข้อมูลรถที่วางฟลอร์แพลนกับทางธนาคาร และยังสามารถคำนวณยอดปิดบัญชีได้อย่างง่ายดาย

Promotions
Related Article