ic_ความเป็นมา

มาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียด

มาตรฐานการให้บริการ

  • 13 ส.ค. 2562
  • 53,999

1. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

2. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

3. สถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ

4. การให้บริการและแก้ไขปัญหา

# อื่นๆที่น่าสนใจ