Fixed Deposit

Saving Account

Detail

Fixed Deposit

Detail

Current Account

Detail

Foreign Currency Deposit

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP Fixed Deposit
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
KKP Fixed Deposit
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.00%
เงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.20%
KKP E-FIXED DEPOSIT
ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี
KKP Free 55 Up
ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี