Fixed Deposit

Saving Account

Detail

Fixed Deposit

Detail

Current Account

Detail

Foreign Currency Deposit

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP Fixed Deposit
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP Fixed Deposit
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
KKP Fixed Deposit
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
KKP Fixed Deposit
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
KKP Fixed Deposit 4 month
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เงินฝากประจำพิเศษ KKP BLOOM
ดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี
KKP Free 55 Up
ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี
เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 1.75%
เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.40%