ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

มาตราการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ด้วยสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

 • 18 Oct 2022
 • 1,596
KKP_CL_1620x540_2
สำหรับกลุ่มลูกค้า
 1. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Lending) เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพาณิชยกรรมและบริการ
 2. ลูกค้ากลุ่ม Industrial upgrading
วัตถุประสงค์
เพื่อการลงทุน เพื่อการปรับปรุง หรือการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่างๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ใน 3 รูปแบบหลัก ประกอบด้วย
 1. กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี (digital technology) เช่น การปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ, การลงทุนระบบการทำงานอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการปรับกระบวนการการผลิตและการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นต้น
 2. การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green) เช่น การลงทุนระบบประหยัดพลังงานหรือการปรับใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน, การลงทุนพัฒนาออกแบบสินค้าหรือบริการหรือลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือหรือระบบเพื่อการผลิต หรือการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การก่อสร้างอาคาร หรือที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 3. นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (innovation) เช่น การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เสริมความสามารถในการแข่งขันและมั่นคงของธุรกิจ, การลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่, การลงทุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัยเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจสู่ high-value Service เป็นต้น
ระยะเวลาให้สินเชื่อ
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1 - 2 ไม่เกิน 2 % ต่อปี
 • ปีที่ 3 - 5 ไม่เกิน 7 % ต่อปี
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป MLR (+/- 0 – 3 %) ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อฯ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อฯ ต้องเป็นไปตาม
 1. พรก.การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 และประกาศ ธปท. ว่าด้วยมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
 2. นโยบายสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร (Commercial Lending Policy)
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ (Core Lending Guideline)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center 02 165 5555 เวลา 07.00-20.00 น. ได้ทุกวัน
# Tags