บริการธุรกิจหลักทรัพย์

บริการอื่นๆ

รายละเอียดบริการ

บริการธุรกิจหลักทรัพย์

รายละเอียดบริการ

บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Administration)
บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน
สนใจผลิตภัณฑ์
บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)
บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Administration)
บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน
บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)
บริการบัญชีรับฝากและจ่ายเงินแบบมีเงื่อนไขตามคำสั่ง (Escrow Account)
ให้บริการรับฝากเงินจากผู้ใช้บริการ
บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholders’ Representative)
ให้บริการเป็นตัวแทนในการดำเนินการระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และ ผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders)
บริการตัวแทนชำระเงิน (Paying Agent)
ให้บริการจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารตามความต้องการ
Facility Agent Services & Security Agent Services
บริการตัวแทนการประสานงานผู้ให้สินเชื่อและตัวแทนหลักประกัน