บริการธุรกิจหลักทรัพย์

บริการอื่นๆ

รายละเอียดบริการ

บริการธุรกิจหลักทรัพย์

รายละเอียดบริการ

Facility Agent Services & Security Agent Services
บริการตัวแทนการประสานงานผู้ให้สินเชื่อและตัวแทนหลักประกัน
สนใจผลิตภัณฑ์
บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)
Facility Agent Services & Security Agent Services
บริการตัวแทนการประสานงานผู้ให้สินเชื่อและตัวแทนหลักประกัน
บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
ให้บริการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)
บริการบัญชีรับฝากและจ่ายเงินแบบมีเงื่อนไขตามคำสั่ง (Escrow Account)
ให้บริการรับฝากเงินจากผู้ใช้บริการ
บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholders’ Representative)
ให้บริการเป็นตัวแทนในการดำเนินการระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และ ผู้ถือหุ้นกู้ (Bond holders)
บริการตัวแทนชำระเงิน (Paying Agent)
ให้บริการจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารตามความต้องการ