ic_ช่องทางการชำระเงิน

บริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

บริการเป็นตัวแทนผู้จ่ายเงินในการบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้แก่กรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริการ (e-Withholding Tax)
 • 10 ก.ค. 2564
 • 29,060
KKP_E-WITHHOLDING-TAX_webbanner_1620x340
KKP_E-WITHHOLDING-TAX_mobilebanner_628x443
บริการ KKP e-Withholding Tax เป็นบริการที่ธนาคารเป็นตัวแทนผู้จ่ายเงินในการบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสากล ที่ช่วยลดขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบครบจบในขั้นตอนเดียว โดยธนาคารจะทำการหักเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร  พร้อมแจ้งรายการโอนเงินและภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน (ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) แทนผู้จ่ายเงินโดยผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีด้วยตนเองอีก

ทำการหักเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบัญชีผู้จ่ายเงิน และนำส่งเงินภาษีเงินได้ให้แก่กรมสรรพากร โดยผู้จ่ายเงินไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีด้วยตนเองอีก ช่วยลดต้นทุนในการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยธนาคารทำหน้าที่นำส่ง และยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทน พร้อมทั้งแจ้งรายการโอนเงินและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับผลประโยชน์ โดยผู้จ่ายเงินสามารถตรวจสอบรายการที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และ KKP Biz e-Banking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป 

ประโยชน์ของบริการ

สำหรับผู้จ่ายเงิน

 • สามารถจ่ายเงินและยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ครบจบในขั้นตอนเดียว ผ่านระบบออนไลน์ KKP Biz e-Banking
 • ลดต้นทุนในการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไม่ต้องออกและจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษีได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (ต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรก่อนการใช้บริการ)
 • สะดวก ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรด้วยตนเอง และสามารถชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้
 • สามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน และการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ (www.rd.go.th และ KKP Biz e-Banking) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สำหรับผู้รับเงิน 
 • ได้รับการแจ้งรายการโอนเงิน และข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านทางอีเมล (ตามที่ผู้จ่ายเงินได้ระบุไว้ในคำสั่งโอนเงิน)
 • ไม่ต้องจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรก่อนการใช้บริการ)
 • มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น จากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลง ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อผู้จ่ายเงินใช้บริการ e-Withholding Tax
พิเศษโปรโมชั่น  
 • ฟรีค่าธรรมเนียม 6 เดือนหลังจากลงนามในสัญญาใช้บริการ (โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการใน ปี 2565-2566)
 • ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีอัตรา 5% และ 3% เหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565
ช่องทางสมัครใช้บริการ 
 • สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลท่าน เพื่อสมัครใช้บริการ KKP e-Withholding Tax  
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง