ic_ออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เคเคพีเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค์

ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกลงทุนได้อย่างอิสระ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูง

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เคเคพีเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค์
 • 28 May 2019
 • 9,182
web-ci2020-Invest-Link-1620x340p

ประกันชีวิต

เคเคพีเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค์

จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตตลอดชีพและมีความคุ้มครองชีวิตสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 150%* (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต)

โอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวกับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนำ ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน

อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

สามารถเพิ่มการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้**

สับเปลี่ยนกองทุนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Charge)***

*ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งเดียว กรณีไม่มีการถอนเงินกองทุนภายใต้กรมธรรม์

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

***สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขของกรมธรรม์ KKPGEN WEALTH INVEST LINK (SP)

ระยะเวลาเอาประกันภัย: กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี หรือตราบที่มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี

การพิจารณาอนุมัติการรับประกันภัย: เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม: ไม่สามารถซื้อได้

คำเตือน: 

 1. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
 4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป
 5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 6. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
 7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชำระหนี้ของตนเองได้
 8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนจะมีจำนวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่มีการหักชำระในระหว่างสัญญาซึ่งอาจทำให้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนลดลงอันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
 9. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

หมายเหตุ:

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 2 ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 5.  
Promotions
Related Article