ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป : KKP MP

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยระยะสั้นและเงินฝาก

กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป : KKP MP
  • 26 Feb 2018
  • 5,251

กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป

KKP MP

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท.เป็นต้น กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 92 วัน

ความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

สภาพคล่องสูง สั่งขายวันนี้ได้รับเงินคืนวันรุ่งขึ้น

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 1 

ลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น

จำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
  • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
  • การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจำนวนได้
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Promotions
Related Article