ic_การลงทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS
 • 23 Nov 2020
 • 6,298

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส

PHATRA PLUS

นโยบายกองทุน: ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารหนี้บริษัทเอกชนจะต้องได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB+(Investment Grade) ขึ้นไป กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี

เน้นลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภทที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เงินฝาก

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 4

ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้มั่นคง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมบริการและการขายลูกค้าบุคคล โทร 0-2305-9855-56
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 • ในกรณีหากกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด
 • กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
 • กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
 • ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th)
 • บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ โดยวิธีที่บริษัทจัดการเปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
 • กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่phatraasset.com
 • การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
# Tags
  Promotions
  Related Article