ic_สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

ได้รถที่ใช่ สัมผัสการผ่อนสบายได้ในราคาเบาๆ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
 • 11 Feb 2018
 • 170,916
KKP-Used-Car-1620x340px

KKP USED CAR

ให้วงเงินอนุมัติสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด

รู้ผลการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว

มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการลูกค้าทุกเต็นท์ทั่วประเทศ

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.46% -15.00 ต่อปี
เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การกำหนดวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินกู้สูงสุด

100% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนสูงสุด

84 เดือน

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

บุคคลธรรมดา

 1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

เอกสารการขอบริการ
บุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 4. สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 3. Statement ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาทะเบียนการค้า
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ
 7. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

หมายเหตุ:

 1. เอกสารของผู้ค้ำประกันให้ใช้เอกสารแบบเดียวกับเอกสารการขอบริการของบุคคลธรรมดา
 2. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

(?)สาระสำคัญของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ

 1. กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate แบบลดต้นลดดอก)
  • รถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน 10% ต่อปี
  • รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี
  • รถจักรยานยนต์ ต้องไม่เกิน 23% ต่อปี
 2. ปรับส่วนลดกรณี ปิดบัญชีก่อนกำหนด
  • ชำระค่างวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ได้รับส่วนลด 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  • ชำระค่างวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ได้รับส่วนลด 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  • ชำระค่างวด เกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ได้รับส่วนลด ทั้งหมด ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 3. มีผลบังคับใช้กับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ที่ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้เช่าซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา ใช้รถเป็นการส่วนตัวและมิได้นำรถไปใช้เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น)

(?)สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ต่างจาก สัญญากู้ซื้อบ้านอย่างไร

สัญญาเช่าซื้อ คือสัญญาที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า โดยผู้เช่าซื้อจะได้ใช้ทรัพย์ในระหว่างที่เช่าและมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อต้องจ่ายเงินค่าเช่าเป็นจำนวนงวดตามที่กำหนด และให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่าเช่าซื้อครบตามสัญญา ในกรณีที่มีการชำระเกินกว่าค่างวดที่กำหนดในแต่ละงวด เงินส่วนเกินนั้นจะถูกนำไปชำระเป็นค่างวดในเดือนถัดๆไป โดยถือเป็นการชำระค่างวดล่วงหน้าบางส่วนหรือเต็มจำนวน ทำให้ลูกค้าต้องชำระเพียงเงินส่วนขาด หรือไม่ต้องชำระค่างวดเลย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินส่วนเกินที่ได้ชำระเข้ามา

แตกต่างจากการทำสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อบ้าน)ที่เป็นการกู้ยืมเงิน เพื่อไปซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย โดยมีการทำสัญญาจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้  โดยผู้กู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคาร ในกรณีที่ผู้กู้ชำระเงินเกินกว่าค่างวดที่กำหนดในแต่ละงวด เงินที่ชำระเกินจะถูกนำไปตัดชำระคืนเงินต้น โดยผู้กู้ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่างวดในเดือนถัดไป ตามเงื่อนไขในสัญญากู้เงิน

(?)ปัจจุบันการจ่ายดอกเบี้ยเช่าซื้อ เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบไหน ต่างกับประกาศฉบับใหม่อย่างไร

สัญญาเช่าซื้อ สคบ.61 และ สคบ.65 (ฉบับใหม่) เป็นสัญญา ที่คิดดอกเบี้ยแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) และมีการระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก(Effective Interest Rate) ไว้ในสัญญา และสัญญาเช่าซื้อตามประกาศทั้งสองฉบับจะตัดรับชำระเงินแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ฉบับปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า โดยดูได้จากตารางแสดงภาระหนี้ที่แนบท้ายสัญญาเช่าซื้อ ที่แสดงสัดส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนงวดที่เพิ่มขึ้น

(?)จากประกาศฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อของธนาคารหรือไม่ อย่างไร 

ปัจจัยหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อการ ขึ้น/ลง ของดอกเบี้ย นั้นมาจากอัตราหนี้เสีย, สภาวะเศรษฐกิจ, ภาวะเงินเฟ้อ, ต้นทุนทางการเงินของธนาคาร โดยเพดานอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศกำหนดจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ สคบ.ประกาศกำหนดกรอบไว้ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) สำหรับรถยนต์ใหม่ ไม่เกิน 10% ต่อปี สำหรับรถยนต์ใช้แล้ว ไม่เกิน 15% ต่อปี และรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 23% ต่อปี

(?)กรณีที่ลูกค้า สนใจจองรถ ก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ (10 มกราคม 2566) และต้องการให้เกิดสัญญาหลังประกาศมีผลบังคับใช้ จะส่งผลกระทบด้านใดบ้าง

กรณีที่ลูกค้า เซ็นสัญญาเช่าซื้อก่อนวันที่ 10 ม.ค.2566 แต่รับรถหลังวันที่ 10 มค. 2566 ลูกค้าจะต้องดำเนินการเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่มีเงื่อนไขและสาระสำคัญตามประกาศ สคบ. 65 ใหม่ 

สำหรับอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามข้อตกลงที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของธนาคาร แต่ต้องไม่ขัดต่อประกาศ สคบ. 65

(?)กรณีลูกค้าที่ Book Loan ก่อนวันที่ 10 มกราคม 66 มาปิดบัญชีหลังวันที่ 10 มกราคม 66 จะขอใช้เงื่อนไขตามประกาศนี้ได้หรือไม่

ประกาศ สคบ. 65 ไม่มีผลย้อนหลัง และไม่มีผลบังคับใช้สำหรับสัญญาที่ลงวันที่ ก่อนวันที่ 10 ม.ค.2566 จึงไม่สามารถใช้สิทธิส่วนลดดอกเบี้ยปิดบัญชีตามประกาศ สคบ. 65 ได้ 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิส่วนลดดอกเบี้ยกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด ที่ 50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

(?)การยึดรถจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง

เงื่อนไขในการยึดรถไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระยะเวลาการแจ้งใช้สิทธิในการซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน และการเพิ่มระยะเวลาการแจ้งก่อนการออกขายทอดตลาด
 1. เพิ่มระยะเวลา ในการแจ้งให้ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน ใช้สิทธิซื้อรถก่อนธนาคารขายทอดตลาด ล่วงหน้า เป็น 30 วัน จากเดิมที่แจ้งผู้เช่าซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 15 วัน รวมถึงผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกันสามารถโอนสิทธิในการซื้อรถแก่บุคคลภายนอกได้ ซึ่งผู้รับโอนสิทธิจะต้องใช้สิทธิซื้อรถภายในระยะเวลาที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิอยู่เท่านั้น
 2. เพิ่มระยะเวลาการแจ้งการประมูลล่วงหน้าเป็น 15 วัน
 3. ในการประมูลขายครั้งแรกต้องมีการแจ้งราคาวัน เวลา และสถานที่ประมูลที่จะขายให้แก่ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันทราบด้วย
# Tags
  Promotions
  Related Article