ic_สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนสบาย ขอวงเงินกู้เพิ่มได้ รู้ผลอนุมัติไว

รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 • 11 Feb 2018
 • 125,631
HomeReWeb1620x540
HomeReWeb628x443

KKP HOME LOAN REFINANCE

ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

รีไฟแนนซ์บ้าน ให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้ไวขึ้น จ่ายดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนสบายขึ้น พร้อมขอวงเงินกู้เพิ่มได้ กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่ดูแลค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านให้คุณ อีกทั้งยังสามารถกู้เงินอเนกประสงค์เพิ่มได้พิเศษ รู้ผลอนุมัติไวภายใน 3-7 วันทำการ

ดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 3.30% ต่อปี*

วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

รู้ผลอนุมัติไวภายใน 3-7 วันทำการ

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
icon_rate

ฟรี
ค่าประเมินหลักประกัน

icon_rate

ฟรี
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

icon_rate

ฟรี
ค่าอากรแสตมป์

icon_rate

ฟรี
ค่าจดจำนอง

hr_table

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์

ประเภทโครงการ

ทางเลือก

รูปแบบ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีต่อไป 
(สูงสุด)

Home Loan Refinance (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศ้ย)

ลอยตัว

MRTA

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.30%-3.957% ต่อปี

MLR-1.75% ต่อปี

No MRTA

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 3.30%-4.175% ต่อปี

Cash Out (สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์)

ลอยตัว

MLR-2.000% ต่อปี

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไข

 • วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
 • บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
 • มีประวิติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) กับบริษัทประกันผ่านธนาคาร ทุนประกันภัย 100% และระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี ในกรณีลูกค้ามีระยะเวลากู้ไม่ถึง 10 ปี ให้ทำประกันโดยระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำเท่ากับระยะเวลากู้
 • วงเงินกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับวงเงินกู้เคหะ
 • กรณี Refinance ส่วนวงเงินอเนกประสงค์ทั้งหมดทั้งที่ติดมาจากที่เดิมและขอกู้เพิ่ม (Cash Out) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ (KKP CASH OUT) 
 • หากปิดบัญชีเพื่อ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นก่อนครบ 3 ปีแรก ธนาคารเก็บค่า Prepayment 3% ของเงินต้นคงค้างสำหรับวงเงินกู้เคหะ
 • หากลูกค้าชำระปิดบัญชีก่อนครบกำหนดตามที่ตกลงกับธนาคารไว้ ลูกค้าต้องชำระคืน ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำนอง ที่ธนาคารเคยสำรองให้คืนแก่ธนาคาร
 • กรณีฟรีค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดจำนอง ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก KKP ของลูกค้าเท่านั้น
 • กรณีฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จะได้รับฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับระยะเวลา 3 ปีแรกเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาตามตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

ประเภทหลักประกันที่ไม่ให้บริการสินเชื่อ

 • บ้านไม้
 • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ที่ดินว่างเปล่า
 • หลักประกันที่ยังสร้างไม่เสร็จ
 • หลักประกันไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์)
 • หลักประกันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามรายงานประเมิน หรือหลักประกันที่มีอายุปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นหลักประกันสภาพดีตามรายงานประเมิน
 • หลักประกันที่มีการต่อเติมผิดแบบ ไม่มีใบอนุญาตต่อเติม ยกเว้นหลักประกันที่มีการต่อเติมที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
 • หลักประกันที่ผู้กู้กับผู้ขายมีความสัมพันธ์สายเลือดเดียวกัน(พ่อ/แม่/พี่/น้อง)
 • หลักประกันในโครงการที่ผู้กู้มีหุ้นส่วนในบริษัท
 • หลักประกันซึงเป็นที่ตาบอด
 • หลักประกันที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง
 • หลักประกันที่เป็นการซื้อทรัพย์ NPA

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้
กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม
 

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 2. กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 3. ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ

*หมายเหตุ 

 1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 2. ฟรีค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 3. ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

 4. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินต้นคงเหลือ และจํานวนวันในงวดนั้น

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ตกลงในสัญญา บวกไม่เกิน 3% ต่อปี) ตั้งแต่เริ่มผิดนัด โดยคิดจากค่างวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด และอาจมีค่าติดตามทวงหนี้

ตัวอย่าง : ลูกค้ามีสินเชื่อบ้าน เงินต้นคงค้าง 4,500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับ 11% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตกลงในสัญญาคือ 8% + 3% ต่อปี) ลูกค้าชําระปกติในงวด พ.ค. แต่ในงวด มิ.ย. ลูกค้าไม่ชําระ โดยค่างวด มิ.ย. จํานวน 42,000 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 12,410.96 บาท และดอกเบี้ย 29,589.04 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชําระในวันที่ 26 ก.ค. จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้บนงวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด มิ.ย. จํานวน 12,410.96 บาท

ตัวอย่างการคำนวณ
 ตัวอย่างระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 
 • ดอกเบี้ยปกติชำระปกติ =  กรณีมาชำระภายใน มิ.ย. ดอกเบี้ยคิดรอบวันที่ 31 พ.ค. – 29 มิ.ย. (30 วัน)
  (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน)/365 = (4,500,000 x 8% x30)/365 = 29,589.04 บาท
 • กรณีไม่มาชำระภายใน 30 มิ.ย. การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณ รอบวันที่  30 มิ.ย. – 25 ก.ค. (26 วัน)
  (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ผิดนัดชำระ)/365 = (4,500,000 x 8% x26)/365 = 25,643.84 บาท
ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยทั้งหมด = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บาท

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระ (30 มิ.ย. – 25 ก.ค. (26 วัน)

(เงินต้นของงวดที่ผิดนัด x อัตราดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเกิน x จำนวนวันที่ผิดนัด)/365 = (12,410.96 x 3% x 26)/365 = 26.52 บาท
ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องชำระหากผิดนัด = ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระหนี้
                                                             = 55,232.88 + 26.52 = 55,259.40 บาท

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
 6. จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์
 7. ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ
 5.  

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. สัญญาเงินกู้
 5. สัญญาจำนอง

FAQ

Q : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร และดียังไง
A  : คือ สินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารใหม่เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำลงกว่าเดิม โดยคนที่มีสิทธิ์ขอรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องผ่อนที่เดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งข้อดีก็คือช่วยลดภาระหนี้สิน รวมไปถึง ค่าผ่อนชำระต่องวดลดลง ทำให้หนี้หมดได้เร็วขึ้น

Q : สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านให้วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำเท่าไหร่ 
A  : 500,000 บาท

Q : ระยะเวลากู้สูงสุดเท่าไหร่
A  : 30 ปี

Q : สามารถกู้ร่วมได้หรือไม่ 
A  : สามารถกู้ร่วมได้ สูงสุด 4 คน โดยต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

Q : ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง
A  : ค่าประเมินหลักประกัน ค่าอากรแสตมป์ ค่าจดจำนอง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด*

Q : ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
A  : ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารส่วนตัว และเอกสารเกี่ยวกับบ้าน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจพร้อมคู่สมรส (จำนวน 2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมคู่สมรส (จำนวน 1 ชุด)
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองการทำงาน (ออกไม่เกิน 2 เดือน)
 4. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) / ภ.ง.ด.90/91
 5. บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 6. สำเนาโฉนดหลักประกัน และใบคำขอเลขที่บ้าน
 7. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน

Q : สามารถขอกู้วงเงินเพิ่มเติมจากยอดหนี้ที่คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิมได้หรือไม่
A  : สามารถขอกู้เพิ่มเติมได้โดยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


Q : หากสนใจขอบ้านรีไฟแนนซ์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง
A  : ติดต่อได้ทุกช่องทางดังนี้ 
สาขาของธนาคารทุกสาขา คลิกดูที่ตั้งสาขา
เว็บไซต์ของธนาคาร https://bank.kkpfg.com
KKP Contact Center โทร. 02 165 5555
# Tags
  Promotions
  Related Article