ประกันมะเร็ง เคเคพีเจน แคนเซอร์ โพรเทค

รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรกทุกชนิด* ทุกระยะ

ประกันมะเร็ง เคเคพีเจน แคนเซอร์ โพรเทค
 • 19 Sep 2019
 • 7,066
KKPGEN-Easy-Box-Cancer-Protect-1620x340p

ประกันมะเร็ง

เคเคพีเจน แคนเซอร์ โพรเทค

รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรกทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง รับความคุ้มครอง 60,000 บาท)

รับเงินช่วยเหลือรายเดิอน ๆ ละ 5,000 บาท ต่อเนื่องสูงสุด 6 เดือน*

รับเพิ่มความคุ้มครอง 60,000 บาท กรณีตรวจพบโรคมะเร็งฮิต*

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันหรือการจ่ายเงินตามสัญญา)

icon_accout

ความคุ้มครอง

300,000 บาท

icon_fee

เงินช่วยเหลือ
รายเดือนๆ ละ

5,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงิน

เอาประกันภัย (บาท)

1.โรคมะเร็งที่ตรวจพบครั้งแรก ทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้น มะเร็งผิวหนัง) 

300,000

2.เงินช่วยเหลือรายเดือนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง   

  (ยกเว้น มะเร็งผิวหนัง) ต่อเนื่องสูงสุด 6 เดือน

5,000/เดือน

3.โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)

60,000

4.ผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีผู้เอาประกันภัยตรวจพบโรคมะเร็งฮิต (Specific Cancer)

กรณีเพศชาย: มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก เฉพาะที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุช่องปาก (ไม่รวมริมฝีปาก) ลิ้น เหงือก กราม หรือต่อมน้ำลาย  และมะเร็งหลอดคอ 

กรณีเพศหญิง: มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูกมะเร็งกระดูกและข้อ

60,000

เบี้ยประกันภัยรายปี(บาท)**

เบี้ยประกันภัยรายปี(บาท)**

อายุ 16-44 ปี

2,650

อายุ 45-55 ปี

6,750

อายุ 56-65 ปี (กรณีต่ออายุ)

11,550

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุรับประกันภัย 16-55 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 2. สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ซื้อได้สูงสุดท่านละไม่เกิน 3 กรมธรรม์

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 1. มีโรคประจำตัว หรือมีประวัติสุขภาพหรืออาหารผิดปกติของร่างกายที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็ง
 2. ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่/พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย/พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์/พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม/พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์/พนักงานหรือคนงานในเหมืองนิกเกิล หรือพนักงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นหรือละอองจากถ่านหินและน้ำมันฝุ่นแร่ใยหิน

กรณีที่ผู้สมัครซื้อกรมธรรม์แล้วและบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นที่บริษัท ฯ ไม่รับประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์และคืนค่าเบี้ยประกันภัยทีได้ชำระไว้เต็มจำนวน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • โรคมะเร็งทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารอคอย 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (“Pre-Existing Conditions”)

 

หมายเหตุ

 1. *เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. **เบี้ยประกันภัยรายปีนี้รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน  900,000  บาทต่อคน
 4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 5. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 6. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง
 7. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ฉบับที่ 315

คำเตือน

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้
Promotions
Related Article