ic_รับเงินโอนต่างประเทศ

บริการรับเงินโอนระหว่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT

สะดวกกว่ากับบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บริการรับเงินโอนระหว่างประเทศ
  • 13 ก.พ. 2561
  • 9,495
Inward-Remittance_1620x340

บริการ

รับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบ SWIFT (Inward Remittance)

รับเงินโอนจากต่างประเทศทั่วโลก ผ่านระบบ SWIFT

ไม่ต้องกรอกใบสมัคร เพียงแจ้งรายละเอียดข้อมูลการรับเงินโอนให้ธนาคารในต่างประเทศ ดังนี้

  • SWIFT Code “KKPBTHBK”
  • ชื่อธนาคารเกียรตินาคินภัทร “Kiatnakin Phatra Bank”
  • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขา (รายละเอียดบัญชีของผู้รับเงินที่เปิดไว้กับธนาคาร)
  • วัตถุประสงค์การโอนเงิน /1

รายละเอียดการให้บริการ

  1. มีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  2. ธนาคารจะทำการแปลงเงินโอนสกุลต่างประเทศ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารประกาศ ก่อนนำเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า
  3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรายการและส่งเงินคืนกลับไปยังธนาคารต้นทางในต่างประเทศ กรณีลูกค้าให้ข้อมูลการรับเงินโอนไม่ครบถ้วน ภายใน 10 วันทำการ (ประเทศไทย)

เงื่อนไข

/1 เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินมายังประเทศไทยให้ชัดเจนและตามจริง เช่น ชำระค่าสินค้าและบริการ ซื้อคอนโดมิเนียม  ค่าเช่าที่อยู่อาศัย  เงินออม  เงินบำนาญ เป็นต้น

/2 ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รับทำธุรกรรม กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนมีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอยู่ในรายชื่อต้องห้าม Sanction Lists เช่น  UN / THAILAND / OFAC / EU / USA / HKMA / MAS เป็นต้น  รวมถึงกรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือเงื่อนไขการรับให้บริการที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราแลกเปลี่ยน: ลูกค้าสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารได้ที่ https://bank.kkpfg.com/th/exchange-rates

 

ค่าธรรมเนียม: ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรับเงินโอนระหว่างประเทศในอัตรา 0.25% ของจำนวนเงินโอนเข้า (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท) ต่อรายการ บวก ค่า TELEX/SWIFT รายการละ 400 บาท

ศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่ https://bank.kkpfg.com/th/interest/fee-service

FAQ

Q1 : ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการแปลงเงินโอนสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาทเพื่อนำฝากเข้าบัญชีลูกค้า (ผู้รับเงิน)

A1 : เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน “Bank Buying Rate TT” ที่ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคารในการแปลงเงินโอนสกุลต่างประเทศ

Q2 : ลูกค้า (ผู้รับเงิน) จะได้รับเงินบาทเมื่อใด

A2 : เมื่อธนาคารได้รับคำสั่ง (SWIFT Message) จากธนาคารในต่างประเทศ ก่อน 11.00 น. และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ธนาคารจะโอนเงินบาทเข้าบัญชีให้กับลูกค้า(ผู้รับเงิน) ภายในวันทำการเดียวกัน (ยกเว้น สกุลเงิน AUD ลูกค้า(ผู้รับเงิน) จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป)

Q3 : ลูกค้า (ผู้รับเงิน) จะได้รับเอกสารใดเป็นการยืนยันการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

A3 : ธนาคารจะออกเอกสาร Payment Advice (ใบรับรองรายการ) โดยจะส่งให้กับลูกค้าทางอีเมล

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีอีเมล ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารผ่านช่องทางอื่น เช่น รับเอกสารที่สาขาของธนาคาร หรือแจ้งให้ธนาคารจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง