ic_ประกันชีวิตแบบอินเวสลิงค์

KKPGEN PREFERRED HEALTH

ทางเลือกที่คุ้มค่าเพื่อหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม

KKPGEN PREFERRED HEALTH
 • 21 Mar 2022
 • 18,210
KKPGEN-PREFER-HEALTH_1620x340

ทางเลือกที่คุ้มค่าเพื่อหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม

KKPGEN PREFERRED HEALTH

KKPGEN-PREFER-HEALTH_table2

แผนความคุ้มครอง

ตาราง 1
MicrosoftTeams-image (18)_22131855

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH
ผ่านแอป KKP MOBILE ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 66 รับ Cash back สูงสุด 1,000 บาท*

เงื่อนไข
 1. ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 66
 2. ลูกค้ารับเงิน Cash back ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ
  • แผน Lite รับ Cash back มูลค่า 300 บาท
  • แผน Medium รับ Cash back มูลค่า 500 บาท
  • แผน Value รับ Cash back มูลค่า 500 บาท
  • แผน Maxi รับ cash back มูลค่า1,000 บาท
   โดยธนาคารจะดำเนินการโอนเงิน Cash back ดังกล่าวเข้าบัญชี KKP SAVVY เป็นอันดับแรก (หากมี) โดยหากไม่มีบัญชี KKP SAVVY ธนาคารจะทำการโอนเงิน Cash back ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ภายในวันที่ 15 ม.ค. 67
 3. กรณีที่ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารจะติดต่อเพื่อให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านแอป KKP MOBILE
เงื่อนไขอื่น ๆ
 • ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับ Cash back จะต้องผ่านการอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยและพ้นระยะเวลา Freelook เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 66

เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-65 ปี และในกรณีต่ออายุ ไม่เกิน 69 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ซื้อความคุ้มครองสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท
 4. การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยสําหรับกรณีดังต่อไปนี้
 1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หรือพิการ หรือมีโรคประจําตัว หรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังก่อนการสมัครทำประกันภัย
 2. แถลงคำถามสุขภาพข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อว่า “เคย”
 3. ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทหาร, ตํารวจ (ยศตํ่ากว่าสัญญาบัตร) / ทหาร, ตํารวจ (ทํางานแนวชายแดน) / คนงานทํานา, ทําไร่, ทําสวน / พนักงานขับรถบรรทุก / ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / ช่างซ่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอื่น / พนักงานโรงงานเกี่ยวกับสารเคมี / คนงานก่อสร้าง, ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ / ทํางานที่ต้องปีนเสา, อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุตบอล, นักยิงปืน, แข่งรถ /นักกีฬาม้าแข่ง, ทางนํ้า, ทางอากาศ / พนักงานโรงงานในฝ่ายผลิต / ยามพกพาอาวุธ (ประจําที่ / ประจํารถ) / นักกายกรรม, นักแสดงผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ

กรณีที่ผู้ที่ผู้สมัครซื้อกรมธรรม์แล้ว และบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นที่บริษัทฯ ไม่รับประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ และคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขั้นภายหลัง
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การบาดเจ็บ / การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) / โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และยังรักษาไม่หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์  
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมจากกรมธรรม์

คำเตือน

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้

หมายเหตุ

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยเจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (แบบมาตรฐานพลัส)
 3. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยโดยนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
Promotions
Related Article