เงินฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN
ออมเงินรับดอกเบี้ยสูง 3.50% ต่อปี*
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
เงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN
ออมเงินรับดอกเบี้ยสูง 3.50% ต่อปี*
KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
บัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา)
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
เงินฝากประจำ 4 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
KKP FREE 55 Up
ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี
เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี
เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี