เงินฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา)
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
สนใจผลิตภัณฑ์
เงินฝากประจำ 4 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
บัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา)
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
เงินฝากประจำ 4 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
KKP Free 55 Up
ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี
KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น