เงินฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
สนใจผลิตภัณฑ์
เงินฝากประจำ 4 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
KKP E-FIXED DEPOSIT
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
เงินฝากประจำ 4 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.60%
เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน
ดอกเบี้ยสูงสุด 3.00%
บัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา)
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
KKP FREE 55 Up
ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี
เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 1.75%
เงินฝากประจำพิเศษ KKP VALUE
ดอกเบี้ยสูง 3.5% ต่อปี