เงินฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP e-FIXED
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
สนใจผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา)
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
KKP e-FIXED
เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
บัญชีเงินฝากประจำ (ธรรมดา)
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.00%
เงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.20%
เงินฝากประจำปลอดภาษี KKP TAX FREE
ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี
KKP FREE 55 UP
ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี