7. ic_ฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up

ฝากประจำเพื่อคนสูงวัย ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี

บัญชีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up
 • 10 Feb 2018
 • 30,827
บัญชีเงินฝากประจำ-เคเคพี-ฟรี-55-อัพ_1620x340
บัญชีเงินฝากประจำ-เคเคพี-ฟรี-55-อัพ_628x443

เงินฝากประจำ เพื่อคนสูงวัย

เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่หักภาษี*

เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

เหมาะกับวัยใกล้เกษียณ ที่ต้องการออมเงินเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ และรับดอกเบี้ยรายเดือน

*ธนาคารจะไม่ทำการหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด*

1.00%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

5,000 บาท

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

เดือนละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุด 2 รายการเท่านั้น โดยแต่ละรายการฝากได้สูงสุด 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝาก หากครบ 2 รายการฝากแล้วจะไม่สามารถฝากเพิ่มได้  โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดรายการฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคืนดอกเบี้ย โดยทำการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ปัจจุบัน
 • ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลของผู้ฝากให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝาก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?) เงินฝากประจำ KKP Free 55 up มีเงื่อนไขการเปิดบัญชีอย่างไรบ้าง

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่ฝาก
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
 • วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ฝากได้สูงสุด 2 รายการฝาก โดยแต่ละรายการฝากได้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

(?) เงินฝากประจำ KKP Free 55 up มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยอย่างไร

จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรับดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกเดือน โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

(?)ลูกค้าสามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • หากถอนก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากก่อนวันครบกำหนด และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากเงินดังกล่าว ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยโดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที


ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร หรือ ไม่มีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up

(?) ลูกค้านำเงินมาฝากประจำ KKP Free 55 Up จำนวน 1.5 ล้านบาท ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 โดยในสัปดาห์หน้าจะมีเงินครบกำหนดจากฝากประจำธนาคารอื่นอีก 0.5 ล้านบาท จะนำมาฝากเพิ่มได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถฝากได้ 2 รายการ โดยรายการแรก ฝากได้ 1 ล้านบาท ส่วนรายการที่ 2 ฝากได้ 0.5 ล้านบาท  ส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีเงินฝากประจำครบกำหนดจากธนาคารอื่น จะนำมาฝากเพิ่มอีกไม่ได้

 

(?) ลูกค้านำเงินมาฝากประจำ KKP Free 55 Up จำนวน 0.9 ล้านบาท ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 โดยในสัปดาห์หน้าจะมีเงินฝากประจำครบกำหนดจากธนาคารอื่นอีก 1.5 ล้านบาท นำมาฝากเพิ่มได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถนำฝากได้อีก 1 รายการ จำนวนเงินนำฝากได้สูงสุด 1 ล้านบาท

 

(?) ลูกค้าเคยฝากประจำ KKP Free 55 Up แต่ปัจจุบันปิดบัญชีไปแล้ว สามารถฝากได้เท่าไร

สามารถฝากได้สูงสุด 2 รายการ แต่ละรายการฝากได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท


ในกรณีที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up จำนวน 1 รายการ

(?) ลูกค้ามีเงินฝากประจำ KKP Free  55 Up จำนวน 0.8 ล้านบาท  โดยในวันที่ 28 เม.ย. 2565 จะมีเงินนำมาฝากอีก 1.2 ล้านบาท จะนำมาฝากได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถฝากได้สูงสุด 2 รายการ โดยปัจจุบันนำฝากแล้ว 1 รายการ จะนำฝากได้อีก 1 รายการ  คือฝากสูงสุดได้ 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 0.2 ล้านบาท นำฝากไม่ได้

 

(?) ลูกค้ามีเงินฝากประจำ KKP Free  55 Up จำนวน 1 รายการ 1 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 พ.ค. 2565 และต้องการ Rollover ในเทอมเดิม คือ 12 เดือน และต้องการฝากเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ในเทอม 24 เดือน  ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 สามารถฝากได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถฝากเพิ่มได้อีก 1 รายการ สูงสุด 1 ล้านบาท ในเทอม 24 เดือนได้ โดยไม่ต้องรอรายการฝากแรกครบกำหนด

 

(?) ลูกค้ามีเงินฝากประจำ KKP Free  55 Up จำนวน 1 ล้านบาท โดยในวันที่ 18 พ.ค. 2565 ฝากเพิ่มอีก 1 รายการ จำนวน 0.4 ล้านบาท และจะนำฝากอีกในสัปดาห์ถัดไปจำนวน 0.6 ล้านบาท รายการนำฝาก 0.6 ล้านบาทนี้สามารถนำฝากเพิ่มได้หรือไม่

ลูกค้านำฝากเพิ่มอีก 0.6 ล้านบาทไม่ได้ เพราะธนาคารกำหนดให้นำฝากได้สูงสุด 2 รายการเท่านั้น

Promotions
Related Article