บัญชีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up

ฝากประจำเพื่อคนสูงวัย ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี

บัญชีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up
 • 10 ก.พ. 2561
 • 6,089

เงินฝากประจำ เพื่อคนสูงวัย

สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงและแน่นอน ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ กับบัญชีเงินฝากประจำสำหรับวัยใกล้เกษียณ

เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ไม่หักภาษี*

เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

เหมาะกับวัยใกล้เกษียณ ที่ต้องการออมเงินแบบไม่หักภาษี และยังมีรายรับเป็นดอกเบี้ยรายเดือน

*ธนาคารจะไม่ทำการหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ดอกเบี้ยสูงสุด*

1.00%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

5,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

เดือนละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ KKP Free 55 Up

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12,24 เดือน (ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น)
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
 • ผู้เปิดบัญชีสามารถฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยทำรายการฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น ตลอดระยะเวลาฝาก
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดรายการฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคืนดอกเบี้ย โดยทำการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ปัจจุบัน
 • ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลของผู้ฝากให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝาก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?) เงินฝากประจำ KKP Free 55up มีเงื่อนไขการเปิดบัญชีอย่างไรบ้าง

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่ฝาก
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
 • วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า) ฝากได้ 1 รายการฝาก

 

(?) เงินฝากประจำ KKP Free 55up มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยอย่างไร

จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี

 

(?) ลูกค้าสามารถฝากเงินเพิ่ม ได้หรือไม่

สามารถฝากเพิ่มได้เมื่อทุกรายการฝากครบกำหนดแล้วและในบัญชีมียอดเป็นศูนย์แล้วเท่านั้น

 

(?)ลูกค้าสามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • หากถอนก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากก่อนวันครบกำหนด และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากเงินดังกล่าว ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยโดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง