ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัญชีเพื่อคนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • 19 Oct 2018
 • 42,778
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน_1620x340

บัญชีเพื่อคนไทย

เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบัตรเดบิต

ฟรีค่ารักษาบัญชี

ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

สามารถเลือกรับสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรือไม่รับสมุดคู่ฝาก (e-Account) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา
icon_fee

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

0.5%*

icon_manage

ค่ารักษาบัญชี

ฟรี

icon_rate

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบัตรเดบิต

ฟรี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 1. ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้
  1. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  2. ผู้ได้รับเงินสวัสดิการสังคมจากรัฐและเงินอุดหนุนอื่นในลักษณะเดียวกัน และสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีนี้กับเลขประจำตัวประชาชาชน
 1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 2. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 3. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.)
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
 5. ไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 6. ผู้ฝากสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้ โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรกหรือบัตรหมดอายุ และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร (กรณีบัตรหายหรือชำรุดคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีไม่รับสมุดคู่ฝาก (KKP e-Account)

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชี e-Account ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องกรอก Email Address ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นดือน
 • เงื่อนไขการให้บริการบัญชี KKP e-Account เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ (แต่ละประเภท) ที่สมัครใช้บริการ

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KKP e-Account และลงนามรับรอง
 • สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KKP e-Account ได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยหมายเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่
Promotions
Related Article