8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus

ออมทรัพย์เงินล้าน ไม่รีบใช้ ได้ดอกเบี้ยสูง (5ล้านบาทขึ้นไป)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus
 • 10 Feb 2018
 • 23,233
บัญชีออมทรัพย์-เคเคพี-สมาร์ท-โบนัส_1620x340

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

สำหรับออมเงินก้อนโต (10 ล้านบาทขึ้นไป)

เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

ฝาก/ถอน ได้ไม่จำกัด

เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินก้อนโต ที่อยากได้ดอกเบี้ยสูง มีความหยืดหยุ่นสูง ถอนได้ไม่จำกัด

deposit-icon-4

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.15%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

1,000 บาท

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP Smart Bonus

 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus ต่อไปนี้

 smartbonus-table       

 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่า รักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

FAQ

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี สมาร์ท โบนัส ต้องเสียภาษีหรือไม่

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี กรณีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

# Tags
  Promotions
  Related Article
  // >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM