บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth
 • 24 Mar 2020
 • 6,687

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์ต่อยอดความมั่งคั่ง

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
ดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% ต่อปี เพียงฝากตั้งแต่แสนแรก ถึง 2 ล้านบาท
ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง

ดอกเบี้ย

1.00%*

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท โกรท

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีหน่วยลงทุนในกองทุนใดๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด รวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทโดยซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เท่านั้น
 • ผู้ฝากต้องสมัครบริการ KKP e-Banking เพื่อติดตามสถานะการลงทุนและทำรายการซื้อ-ขาย
 • มี Email Address สำหรับรับข้อมูล และข่าวสารการลงทุน
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการฝาก/ถอน/โอน (อาจมีการจำกัดจำนวนเงิน ในกรณีทำรายการฝาก/ถอน/โอน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
Promotions
Related Article