ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART GROWTH

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART GROWTH
 • 24 มี.ค. 2563
 • 28,604
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เคเคพี-สมาร์ท-โกรท_1620x340

ออมทรัพย์

ต่อยอดความมั่งคั่ง

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
ดอกเบี้ยสูงสุด 0.95% ต่อปี เพียงฝากตั้งแต่แสนแรก ถึง 2 ล้านบาท
ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง
สามารถเลือกรับสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรือไม่รับสมุดคู่ฝาก (e-Account) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา
icon_fee

ดอกเบี้ย

0.95%*

icon_accout

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

icon_rate

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท โกรท

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีหน่วยลงทุนในกองทุนใดๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด รวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทโดยซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เท่านั้น
 • ผู้ฝากต้องสมัครบริการ KKP e-BANKING เพื่อติดตามสถานะการลงทุนและทำรายการซื้อ-ขาย
 • มี Email Address สำหรับรับข้อมูล และข่าวสารการลงทุน
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการฝาก/ถอน/โอน (อาจมีการจำกัดจำนวนเงิน ในกรณีทำรายการฝาก/ถอน/โอน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีไม่รับสมุดคู่ฝาก (KKP e-ACCOUNT)

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชี e-ACCOUNT ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องกรอก Email Address ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นดือน
 • เงื่อนไขการให้บริการบัญชี KKP e-ACCOUNT เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ (แต่ละประเภท) ที่สมัครใช้บริการ

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-ACCOUNT

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KKP e-ACCOUNT และลงนามรับรอง
 • สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KKP e-ACCOUNT ได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยหมายเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM