บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth
 • 24 มี.ค. 2563
 • 2,314

ออมทรัพย์

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
ดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี เพียงฝากตั้งแต่แสนแรก ถึง 2 ล้านบาท
ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง

ดอกเบี้ย

1.20%*

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท โกรท

 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทสมุดคู่ฝาก
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด เฉพาะกองทุน Phatra SG-AA Series ยกเว้น ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการฝาก/ถอน/โอน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ต้องสมัครใช้บริการ KKP e-Banking เพื่อติดตามสถานะการลงทุนและทำรายการซื้อ-ขาย
 • ต้องมี Email Address สำหรับรับข้อมูล และข่าวสารการลงทุน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง