ic_ออมทรัพย์

KKP PGE RMF-H

KKP PGE RMF-H
 • 18 Nov 2019
 • 1,067
KKP-PGE_RMF-H-1620
KKP-PGE_RMF-H-628

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์

KKP PGE RMF-H

นโยบายการลงทุน :

 • กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว 
  คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
 • ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

 • กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุนตราสารทุน/หุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน  และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน 
 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการกำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร โดยผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนพึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
Promotions
Related Article