ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดทั่วไป : KKP PROP-D

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดทั่วไป : KKP PROP-D
 • 23 Nov 2020
 • 7,579

กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดทั่วไป

KKP PROP-D

นโยบายการลงทุน : ลงทุนใน "หลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ” อาทิเช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริทรัพย์, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนมีความสัมพันธ์กับหลักทรัพย์อื่นๆในระดับต่ำ

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 8

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • กองทุนรวมกองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เชคเตอร์ – ดิวิเดนด์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
 • กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนทำให้กองทุนเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุนและระยะเวลาในการลงทุนของผู้ลงทุนเอง
 • กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 • กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อกองทุนนำเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
 • กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 • การลงทุนในกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ มิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ ครบเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 • ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th)
 • บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ การสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
 • การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
Promotions
Related Article