ic_ออมทรัพย์

KKP TECH RMF-H

KKP TECH RMF-H
 • 18 Nov 2019
 • 1,038
KKP-TECH-RMF-H-1620
KKP-TECH-RMF-H-628

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED

KKP TECH RMF-H

นโยบายการลงทุน :

 • กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
  คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 7
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

 • กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 7 (เสี่ยงสูง) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือโดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศได้
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุน และผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน  และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการกำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร โดยผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนพึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
Promotions
Related Article