ic_ออมทรัพย์

KKPGEN PA LONG TERM

KKPGEN PA LONG TERM
 • 7 Jan 2022
 • 10,729
KKPGEN_PA_LONG_TERM-webbanner_1620x340
KKPGEN_PA_LONG_TERM-mobile_628x443

เคเคพีเจน พีเอ ลองเทอม

ประกันภัยอุบัติเหตุที่มอบความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

คุ้มครองครบกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท*

ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุด 50,000 บาท*
ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 5.14 บาท

*ขึ้นอยู่กับแผนที่สมัคร

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เท่านั้น
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุรับประกันภัยระหว่าง 16-70 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วต้องไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์)
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-7 ปีเป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 5. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เป็นแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 6. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 7. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติ และสูงสุดต่อคนไม่เกิน 2 ล้านบาท
 8. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง และระยะเวลาเอาประกันภัย
 9. การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสาเหตุ
 • ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดในขณะที่
 • เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือการมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

คำเตือน / หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับหนังสือรับรองการประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในสำเนากรมธรรม์และหนังสือรับรองการประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเจนเนอราลี่ คุ้มครองสินเชื่อ
 4. แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เนื่องจากมีระยะเวลาเอาประกันภัยน้อยกว่า 10 ปี
Promotions
Related Article