ic_SMEx3

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME คูณ3

ยิ่งขยาย ยิ่งเติบโต ด้วยเงินทุน 3 เท่า

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME คูณ3
 • 21 Feb 2018
 • 63,990
kkp_sme_x3_544x388

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

วงเงินอนุมัติ สูงสุด 3 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 35 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
KV-SME-GAx3-Website-Thumbnail

สินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ผ่อนสบายสูงสุด 25 ปี
kkp_sme_x3_1620x540
kkp_sme_x3_628x443

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน*

สามารถรีไฟแนนซ์ได้ เพื่อเพิ่มวงเงิน หรือ ลดดอกเบี้ย

วงเงินอนุมัติ สูงสุด 3 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 35 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

35 ล้านบาท

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินกู้สูงสุด

3 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน*

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อน 

สูงสุด 15 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
  จดทะเบียนพาณิชย์ หรือมีเอกสารทางราชการ ที่สามารถใช้พิสูจน์การประกอบธุรกิจ

นิติบุคคล

 • จดทะเบียนในประเทศไทยและถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 • รับเฉพาะธุรกิจที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (ทะเบียนการค้า หรือ บริษัทจำกัด)
 • สำหรับธุรกิจที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องมีการส่งงบการเงิน
 • ธุรกิจต้องดำเนินกิจการมาอย่างน้อย 3 ปี (พิสูจน์จากเอกสารของการจดทะเบียนเท่านั้น) และถ้าเป็นบริษัทจำกัดจะต้องมียอดขายใน งบการเงินอย่างน้อย 3 ปีเช่นกัน
 • รายได้ยอดขายของธุรกิจไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีโดยดูจากงบการเงิน

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน เฉพาะกรณีผู้ขอสินเชื่อที่เป็นบริษัทจำกัด

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นอย่างน้อย 50% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการลงนาม
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้น ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (immediate family member) ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในหลักประกัน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถนำเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกันมาเป็นผู้ค้ำประกันได้ตามกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน (ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทำให้เป็นผู้จำนองได้อย่างเดียว) ให้นำผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไปมาเป็นผู้ค้ำประกันจนครบสัดส่วนหุ้นตามเกณฑ์ของผู้ค้ำประกันที่กำหนด

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
 • ยอดการผ่อนชำระคงที่รายเดือน และลดต้นลดดอก โดยการตัดจากบัญชีธนาคาร (Direct Debit) ของลูกค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชี Direct Debit ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะต้องไปชำระเงินที่จุดชำระเงินที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีวันที่ครบกำหนดชำระตรงกับวันหยุดทำการธนาคารตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ลูกค้าสามารถชำระได้ตามกำหนดชำระดังกล่าวช่องทางการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ หรือติดต่อกับธนาคาร
 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)   ทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 02 165 5555

 

อัตราดอกเบี้ย

 

ประเภท อัตราดอกเบี้ย Term Loan OD Late Payment
วงเงินเพื่อการขยาย / หมุนเวียนในกิจการ Effective Rate

เริ่มต้นที่ MRR+0.5% ต่อปี

เริ่มต้นที่ MOR+1% ต่อปี

15% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า

เริ่มต้นที่ 8.70% ต่อปี

เริ่มต้นที่ 9.175% ต่อปี

 

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อของธนาคารที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 กำหนด MRR = 8.20% ต่อปีและ MOR = 8.175% ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการและ Website ของธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อสูงสุด 2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
 • Prepayment Fee วงเงิน Term Loan 3% ของวงเงินสินเชื่อคงเหลือเฉพาะกรณี Refinance ภายใน 3 ปีแรก
 • Cancellation Fee วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (OD) 3% ของวงเงินที่อนุมัติ กรณีปิดภายใน 3 ปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกัน (LG) 1.5%ของยอดเบิก LG ในแต่ละครั้ง
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ ผู้ค้ำประกัน 15 บาทต่อผู้ค้ำประกัน 1 ราย (ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 10 บาท, คู่ฉบับสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 5 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

ประกันภัย

 • หลักประกันต้องมีประกันอัคคีภัย ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจนถึงวันที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ ถ้าเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัยใหม่ (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า)

FAQ

(?) อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด และภาระหน้าที่ได้

 • กรณีลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา หรือชำระหนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ 500 บาทต่อครั้ง และค่าใช้จ่ายในการ ติดตาม ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 

(?) อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชำระเงินเพื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

วงเงินกู้ (Term Loan)  กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะชำระวงเงินสินเชื่อให้หมดก่อนกำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียม การปิดวงเงินสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 3% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ

 

(?) ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

สำหรับวงเงินกู้ Term Loan อัตราดอกเบี้ยแบบ MRR อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดหรือจำนวนงวดในการชำระคืนเพิ่มมากขึ้นได้

Promotions
Related Article