ic_ลูกค้า PRIORITY

ลูกค้า PRIORITY

PRIORITY

FCD-4.48-1620x540p
FCD-4.48-628x443p

ดอกเบี้ยแรง แซงทุกบัญชี
กับเงินฝากประจำพิเศษ KKP FCD สกุล USD
วันนี้ - 31 ก.ค. 66 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมครบ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ฟรี ค่า Commission in Lieu ถึง 31 ธ.ค. 67

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 02 165 5555