ic_Priority-Privileges

PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

Special Lifestyle Privileges

Privilege_Special
สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มีเงินลงทุนและเงินฝากรวมกันเฉลี่ย 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยจะต้องมียอดเงินลงทุน ขั้นต่ำ 2 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน
สัมผัสประสบการใหม่ ที่คุณสามารถ Mixed & Match Privilege ในแบบที่ชอบตามไลฟ์สไตล์ของคุณ จองสิทธิ์และใช้บริการภายใน 31 ธ.ค. 67

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน
เงื่อนไขการใช้บริการ :
 • สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • แลกรับสิทธิพิเศษได้หลากหลาย ตามจำนวน Token ที่ได้รับ
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการลงทะเบียน 9:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
 • กรุณาแสดง SMS พร้อมรหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน ไม่สามารถทอน แลกเปลี่ยน หรือนำส่วนต่าง ไปใช้ในครั้งถัดไปได้ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ Service Charge เป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นๆ กับร้านค้าโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีลงทุน Edge เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ :
 • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้น เป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการให้บริการสิทธิพิเศษนี้
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด
 • ยอดเงินลงทุนจะถูกคำนวณจากทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นตราสารหนี้
 • เงินลงทุนในหุ้นจะคำนวณเฉพาะยอดซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกรับสิทธิ์โดยใช้ 1,000 เหรียญ

คำถามที่พบบ่อย

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝากและการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่เท่าไร

5 ล้านบาทขึ้นไป โดยจะต้องมียอดเงินลงทุน ขั้นต่ำ 2 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน

2. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์: ผ่านทาง KKP Mobile App

3. ถ้าต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าที่เบอร์ 02 491 8787 ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์

คำถามที่พบบ่อย

 1. รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป
 1. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
 1. การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ