FAMILY WEALTH ADVISORY

FAMILY WEALTH ADVISORY

  • 27 เม.ย. 2564
  • 10,411

SME รีไฟแนนซ์ มาที่เกียรตินาคินรับ 2 ต่อ (หมดเขต 31 มี.ค. 63 นี้)

* เฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 (ใช้รถเป็นหลักประกัน) และ KK SME คูณ 3 (ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน) เท่านั้น * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME ขยายธุรกิจ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่า

แฟมิลี่ เวลท์ แอดไวซอรี่

บริการของ บล.เกียรตินาคินภัทรที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัวเพื่อการสืบทอดกิจการอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และลดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งอาจรวมถึง การพิจารณาจัดโครงสร้างธุรกิจครอบครัว การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและทรัพย์สินของครอบครัว และการจัดทำธรรมนูญครอบครัว

ให้คำแนะนำเบื้องต้นถึงโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืนและส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น

ให้คำแนะนำเบื้องต้นถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว
แนะนำทนายความที่เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวในการดำเนินการปรับโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจครอบครัว และการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
ให้ความรู้ และแนะนำขั้นตอนการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ให้แก่สมาชิกในครอบครัว
จัดทำธรรมนูญครอบครัว และแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน
หมายเหตุ : บริการนี้ให้บริการโดย บล.เกียรตินาคินภัทร

# อื่นๆที่น่าสนใจ