สิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กร

Welfare Package

สิทธิพิเศษเพื่อพนักงานองค์กร
  • 5 ต.ค. 2561
  • 27,737

สิทธิ

เพื่อพนักงานองค์กร (Welfare Package)

แบบลงนาม MOU สินเชื่อสวัสดิการ

  • พนักงานบริษัทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษกว่าแบบไม่ลงนาม MOU
  • บริษัทมีหน้าที่ต้องหักเงินเดือนพนักงานบริษัท และนำส่งเงินให้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  • บริษัทต้องแจ้งให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทราบเมื่อมีพนักงานลาออก

แบบไม่ลงนาม MOU สินเชื่อสวัสดิการ

  • บริษัทเพียงแจ้งความประสงค์มายังธนาคารเกียรตินาคินภัทร ก็รับสิทธิพิเศษได้ทันที
  • บริษัทไม่ต้องมีหน้าที่ใดๆ พนักงานบริษัทจ่ายชำระค่างวดโดยตรงกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร

คุณสมบัติของบริษัทที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

  • บริษัทมีพนักงาน มากกว่า 50 คน
  • พนักงานในบริษัทต้องมีรายได้เฉลี่ย มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
  • บริษัทยินดีจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่อยู่ในสวัสดิการเพื่อพนักงานองค์กร

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ที่ KKP Contact Center 02 165 5555

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00 - 20.00 น. และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 18.00 น.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 กด 5

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง