รถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช

(แบบโอนเล่มทะเบียน)

รถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช (แบบโอนเล่มทะเบียน)
 • 11 ก.พ. 2561
 • 27,223

สำหรับคนมีรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน

หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 150% ของราคาประเมินรถยนต์*

รู้ผลอนุมัติไว

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

ผ่อนอยู่หรือผ่อนหมดกู้กู้ได้
เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*

เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด*

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 1. รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 งวด
 2. รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
 3. รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบยื่นขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ 
 1. สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด


เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร  
 1. สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
 4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
 6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 7. สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 9. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 10. งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ - รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

FAQ

รถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช มีเงื่อนไขของรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่ออย่างไร
 1. กรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองต้องเป็นของผู้ขอสินเชื่อ
 2. รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้
 3. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาในสัญญากู้ไม่เกิน 20 ปี
 4. ต้องทำประกันภัยรถยนต์ใหม่ เป็นประเภท 1, 2 ,2 พลัส (อายุกรรมธรรม์เดิมคงเหลือมากวว่า 3 เดือน)

นิติบุคคลสามารถใช้บริการสินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช ได้หรือไม่อย่างไร
นิติบุคคลสามารถใช้บริการสินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 1. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 2. ต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง, ผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน
 3. กิจการมีความมั่นคง สามารถอยู่รอดได้ในสภาพตลาดตลอดอายุสัญญา
 4. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
 5. รายได้สุทธิก่อนหักภาษีไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวด
 6. ให้เฉพาะสินเชื่อรถเพื่อเงินสดแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น

ผู้ที่มีความประสงค์จะกู้สินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช ต้องทำงาน เป็นระยะเวลาเท่าใดถึงจะสามารถกู้สินเชื่อได้
 • พนักงานประจำ หรือสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ มีการ ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช ได้ ต้องมีรายได้เท่าไร
 • ต้องมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท / เดือน

การพิจารณาวงเงินรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช แบบโอนเล่มทะเบียนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
 • ทางธนาคารพิจารณาวงเงินจากรถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อ และรายได้ของผู้กู้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ 5,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับการประเมินจากราคารถยนต์ที่ใช้ในการขอสินเชื่อของธนาคาร)
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง