กองทุน

กองทุน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Personalize

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

PHATRA PGE-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
สนใจผลิตภัณฑ์
PHATRA PGE
กองทุนเปิด PHATRA PGE ที่ช่วยขยายพอร์ตของคุณสู่การลงทุนระดับสากล ด้วยการลงทุนแบบ passive
PHATRA PGE-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง)
PHATRA PGE
กองทุนเปิด PHATRA PGE ที่ช่วยขยายพอร์ตของคุณสู่การลงทุนระดับสากล ด้วยการลงทุนแบบ passive
PHATRA SG-AA ULTRA LIGHT
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
PHATRA SG-AA-SSF
เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก
PHATRA SG-AA Extra-SSF
เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก
PHATRA SG-AA Light-SSF
เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก
PHATRA PROP-D-SSF
กองทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs (ความเสี่ยงสูงมาก)
PHATRA SET50 ESG-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
PHATRA ACT EQ-SSF
กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
PHATRA ACT FIXED-SSF
กองทุนตราสารหนี้ (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
PHATRA MP-SSF
กองทุนตลาดเงิน (ความเสี่ยงต่ำ) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ
PHATRA SMART MV
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) มากกว่าตลาด
PHATRA MP
ความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
PHATRA EQRMF
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
PHATRA SG-AA RMF
เน้นลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทได้แก่ ตราสารหนี้ หุ้น ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
PHATRA SET50 ESG
ทางเลือกการลงทุนสำหรับคุณ เพื่อกระจายการลงทุนในหุ้นดัชนี SET50
PHATRA SM CAP
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
PHATRA GNP-H
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก
PHATRA GNP
เน้นการกระจายการลงทุนในแต่ละธุรกิจทั่วโลก และให้ความสำคัญกับประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้
PHATRA SmartMV LTF
กองทุนที่ให้โอกาสเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว
PHATRA LTFD
กองทุนที่ให้โอกาสเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว
PHATRA PLUS
เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
PHATRA GINFRAEQ
ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก
PHATRA ASSET ALLOCATION
กองทุนเพื่อทุกสภาวะตลาด ภายใต้กลยุทธ์ที่คัดสรรแล้ว
PHATRA PROP-D
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
PHATRA ACT EQ
ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
PHATRA G-UBOND-H
กองทุนตราสารหนี้โลกที่ไปได้กับทุกสภาวะตลาด