กองทุน

กองทุน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Personalize

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP SG-AA Ultra Light
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP ACT EQ-SSF
เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
KKP SG-AA Ultra Light
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP ACT EQ-SSF
เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
KKP EQRMF
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
KKP GINFRAEQ-H
ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก
KKP G-UBOND-H
กองทุนตราสารหนี้โลกที่ไปได้กับทุกสภาวะตลาด
KKP LTFD
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
KKP MP
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยระยะสั้นและเงินฝาก
KKP MP-SSF
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยระยะสั้นและเงินฝาก
KKP PLUS
เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
KKP PGE-H-SSF
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF
KKP PROP-D
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
KKP PROP-D-SSF
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SET50 ESG-SSF
เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด
KKP SG-AA Extra-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SG-AA Light-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SG-AA RMF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SM CAP
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI
KKP SMART MV
คัดเลือกหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง/ความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
KKP SMART MV LTF
คัดเลือกหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง/ความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
KKP TECH-H-SSF
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP SET50 ESG
เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด
KKP SG-AA-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP ACT EQ
ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
KKP Asset Allocation
กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
KKP G-THEME-H-SSF
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตามกระแสการเติบโตของโลกในระยะยาว
KKP G-THEME-H
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตามกระแสการเติบโตของโลกในระยะยาว
KKP TECH-H
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP GNP
เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund (LUX)
KKP SEMICON-H
กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ้นกลุ่ม Semiconductor
KKP GIMPACT-H-SSF
กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
KKP GNP-H
เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund (LUX) โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
KKP GIMPACT-H
กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
KKP PGE-H
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP ACT FIXED-SSF
เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
KKP ACT FIXED
เน้นกระจายการลงทุนในตราสารภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ