ic__head-history

ความเป็นมา

เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบมีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงานผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลัักธรรมาภิบาลที่ดี

17 ส.ค. 63

ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และตราสัญลักษณ์ เป็นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เพื่อแสดงความสำเร็จจากการผสานธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว

KKP_Tower_backgrpund544x388

ปี 2555

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ และในปี 2556 ได้เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP

History2

ปี 2553

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

History3

ปี 2548

- บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
History3

ปี 2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

History4

ปี 2541

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง

History6

ปี 2540

- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถูกระงับกิจการชั่วคราวเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ (พร้อมสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง) 

- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

History7

ปี 2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

History8

ปี 2515

จัดตั้งบริษัท ภัทรธนกิจ จำกัด

History11

ปี 2514

ก่อตั้งบริษัท เกียรตินาคิน จำกัด โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน

History12