ic_ฝากประจำ

KKP E-FIXED DEPOSIT

เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

KKP E-FIXED DEPOSIT
 • 10 ต.ค. 2565
 • 34,099
New e-Fixed 1620x340
New e-Fixed 628x443

KKP E-FIXED DEPOSIT

เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

เปิดบัญชีผ่าน KKP MOBILE Application ง่ายๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปสาขา

เปิด 1 บัญชี สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความต้องการจากระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 14 และ 18 เดือน

เริ่มออมง่ายๆ เพียง 5,000 บาท

MicrosoftTeams-image_10085207

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP e-FIXED DEPOSIT

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
KKP-Savvy-Icon_02_30183434
KKP-Savvy-Icon_03_30183438
KKP-Savvy-Icon_04_30183441

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 1. ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี โดยไม่จำกัดรายการฝาก
 3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart Kiosk โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter
 4. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed deposit)
 5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000.- บาท การฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ
 6. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 7. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก : ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันที่ฝาก
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • สำหรับระยะเวลาฝากปกติ ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น
  • สำหรับระยะเวลาพิเศษ ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 9. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 10. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง