ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

มาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ

  • 8 เม.ย. 2565
  • 14,113

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร พร้อมสู้ไปกับคุณในทุกสถานการณ์ 

สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจที่ได้ผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือติดต่อสาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP CONTACT CENTER หมายเลข 02 165 5555 เวลา 7:00-20:00 น. ทุกวัน 

ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารจะดำเนินการเต็มศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่ธนาคารเสมอมา

หมายเหตุ: 
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสถานะและผลกระทบของลูกค้า โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรห่วงใย และขอร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อย ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมฯ ของทางการ

ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยการพักชำระค่างวด 2 เดือน โดยธนาคารพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและผลกระทบของลูกค้าเป็นรายกรณี ตามสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ และที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center หมายเลข 02 165 5555 เวลา 7.00-20.00 น. ทุกวัน 

ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารจะดำเนินการเต็มศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันยากลำบากนี้และตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่ธนาคารเสมอมา

*หมายเหตุ:
  • สินเชื่อรายย่อย หมายรวมถึง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้านและสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย
  • ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่างวดตามสัญญาเดิม เพื่อรักษาสถานะของบัญชี จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากธนาคาร
  • ลูกค้าจะต้องไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการ และ สามารถพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
  • การพักชำระค่างวด จะมีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระหนี้
  • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
# อื่นๆที่น่าสนใจ