สินเชื่อรถเรียกเงิน

 • 2 ก.ย. 2565
 • 21,298
branding_2023_rrn
branding_2023_rrn_628x443

เลือกโอกาสที่ใช่ ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าเดิม
สินเชื่อรถเรียกเงิน
โอกาสเพิ่มเงินทุนให้ชีวิตและธุรกิจ
วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายนานสูงสุด 84 งวด

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

วงเงินอนุมัติสูงสุด 150% ของราคาประเมินรถยนต์*
อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน**
เลือกผ่อนได้ยาวๆ สูงสุด 84 งวด
อนุมัติง่าย ได้เงินไว
ประเมินราคารถฟรีถึงที่

หมายเหตุ : *วงเงินอนุมัติและเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
             **อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือนหรือ 3.19% ต่อปี
               สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อและ
               เลือกระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 60 งวด

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ธนาคารดำเนินการติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ รถเรียกเงิน โทร. 02 495 4555

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้ารถเรียกเงิน KKP RRN

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 2. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 3. มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่างวดสินเชื่อ
 4. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ยื่นขอสินเชื่อ
หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ปีขึ้นไป และต้องมีคนค้ำประกันสัญชาติไทยร่วมด้วย โดยจะรับพิจารณาเฉพาะสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น

เอกสารประกอบสำหรับยื่นขอสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 4 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือน เดือนล่าสุด?
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน สำหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี 1 ชุด 

 

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 4 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ / การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถเรียกเงิน


 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่รายปีขั้นต่ำ 3.19% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 8.50% ต่อปี

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนชำระสินเชื่อรถเรียกเงิน

วงเงินสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (ต่อปี*) จำนวนเงินที่ต้องชำระ ระยะเวลาผ่อนชำระ ยอดชำระรายเดือน
100,000 3.19% 124,066.50 60 2,068

 

Q&A


(?)สินเชื่อรถเรียกเงิน คืออะไร

สินเชื่อรถเรียกเงิน คือ การขอสินเชื่อด้วยการใช้รถของคุณเป็นหลักประกัน และโอนเล่มทะเบียนรถของคุณให้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร แต่คุณยังสามารถใช้งานรถได้เหมือนเดิม เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผ่อนยาวๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา เริ่มต้นที่ 3.19% - 8.50%* ต่อปี

*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ที่ 5.70% - 15.00% ต่อปี


(?)รถยังผ่อนอยู่ สามารถยื่นกู้หรือขอรีไฟแนนซ์ได้ไหม

แม้ว่ารถของคุณยังผ่อนอยู่ ก็สามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อหรือรีไฟแนนซ์ได้ โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
 1. ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือกับธนาคารหรือไฟแนนซ์เดิม ทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการปิดสัญญาก่อนกำหนด
 2. ประเมินความคุ้มค่าในการขอรีไฟแนนซ์ ด้วยการตรวจสอบวงเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารหรือไฟแนนซ์ใหม่ เปรียบเทียบกับธนาคารหรือไฟแนนซ์เดิม
 3. ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ โดยพิจารณาจากค่างวดของสัญญาใหม่ว่าเพิ่มขึ้น ลดลง หรือใกล้เคียงเดิมมากน้อยเพียงใด และ คุณสามารถผ่อนชำระได้ตลอดอายุสัญญาหรือไม่

(?)รถประเภทใดบ้าง ที่ยื่นกู้สินเชื่อรถเรียกเงินได้

 • รถยนต์ 4 ล้อทุกประเภท ทั้งรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ในกรณีที่ถือกรรมสิทธิ์มาน้อยกว่า 1 เดือน จะต้องเป็นการโอนมาจากสถาบันการเงิน หรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนแรกเท่านั้น และไม่ใช่รถโอนลอยในทุกกรณี
 • รับรถยนต์ที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 14 ปี นับจากปีที่ผลิต

(?)ไม่มีคนค้ำประกัน สามารถขอสินเชื่อรถเรียกเงินได้ไหม

ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันก็สามารถขอสินเชื่อรถเรียกเงินแบบโอนเล่มทะเบียนได้ ยกเว้นในกรณีที่คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และผู้ยื่นกู้เป็นชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

# อื่นๆที่น่าสนใจ
เนื้อหาแนะนำ