ic_ประกันชีวิต

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 10/3 (มีเงินปันผล)

จ่ายเบี้ยสั้น 3 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 10 ปี และโอกาสรับเงินปันผล

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 10/3 (มีเงินปันผล)
 • 9 พ.ค. 2566
 • 6,458
KKPGEN-Wealth-10_3-Par_1620x340
KKPGEN-Wealth-10_3-Par_628x443

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยสั้นเพียง 3 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 10 ปี

รับเงินคืน 2%* ทุกๆ สองปี
รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 328%*
โอกาสรับเงินปันผลทุกปี**
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่กำหนด
**ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

10 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

3 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ_ผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืน 2% ทุกสองปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ระหว่าง 1 เดือน – 75 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดหากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น)
ระยะเวลาเอาประกันภัย: 10 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 3 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 50,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ทุกอายุและทุกเพศ
การตรวจสุขภาพ: เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันภัย ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

คำเตือน/หมายเหตุ

คำเตือน:
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
 • แบบประกันนี้เป็นแบบประกันที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย เงื่อนไขการคำนวณเงินปันผลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. ชื่อแบบประกันภัย KKPGEN WEALTH 10/3 (PAR) เป็นชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรม์จะระบุชื่อ สะสมทรัพย์ 10/3 (มีเงินปันผล)
 4. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยโดยนายหน้าประกันชีวิตเป็นการให้บริการเท่านั้น
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง