ic_ประกันชีวิต

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ พลัส 15/5

จ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกปี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ พลัส 15/5 (มีเงินปันผล)
  • 18 มี.ค. 2567
  • 2,754
KKPGEN-Wealth-plus-15-5-PAR-1620x540p
KKPGEN-Wealth-plus-15-5-PAR-628x443p

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี

รับเงินคืนสูงสุด 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 552.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ไม่รวมเงินปันผล)

โอกาสรับเงินปันผล* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

15 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ_ผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืน 5% ทุกปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ระหว่าง 1 เดือน – 75 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด หากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น )

ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: อายุ 1 เดือน - 60 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท อายุ 61 – 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: 1,000 บาท ทุกอายุและทุกเพศ (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

การตรวจสุขภาพ:  เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกัน 
ตามเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม 
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

คำเตือน/หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

     1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น   บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

     2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  

     3. ชื่อแบบประกันภัย KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (Par) เป็นชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรม์จะระบุชื่อ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/5 พลัส (มีเงินปันผล)

     4. เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

     5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยโดยนายหน้าประกันชีวิตเป็นการให้บริการเท่านั้น

     6. การเสนอขายกรมธรรม์หรือให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว ธนาคารไม่มีนโยบายให้พนักงานรับเงินสดหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานเพื่อประกอบการทำธุรกรรมของลูกค้า หากพบการกระทำนี้ กรุณาแจ้ง KKP Contact Center 02 165 5555

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง