นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • CEO CLUB 2018 หัวข้อ “Start Less Finish More: Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs)”
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 82/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2010
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการทำงาน

 1. 2564 - ปัจจุบัน
  รักษาการ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำกับความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2555 - 2562
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2555 - 2561
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2556 - 2559
  ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2555 - 2556
  ประธานธุรกิจตลาดทุน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 9. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 10. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 11. 2553 - 2555
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 12. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 13. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 14. 2552 - 2555
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 15. 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด

 16. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด

 17. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

 18. 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด

 19. 2554 - 2556
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 20. 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ชิโน อิตาเลี่ยน จำกัด

 21. 2552 - 2562
  กรรมการ

  RPIC Pte. Ltd

 22. 2557 - 2561
  กรรมการ

  สมาคมธนาคารไทย

 23. 2558 - 2560
  กรรมการ

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 24. 2558 - 2559
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

 25. 2555 - 2558
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด