นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
 • ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ
 • รักษาการ หัวหน้าฝ่าย Planning & Analytics

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of Louisville, U.S.A.
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Leading Across Boundaries (2009)
  University of Oxford
 • Sales School (1995)
  Digital Equipment Corporation
 • Customer Quality Relation & Service (1994)
  Telecom Asia Corporation Public Company Limited.

ประวัติการทำงาน

 1. เม.ย.2564 - ปัจจุบัน
  ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  รักษาการ หัวหน้าฝ่าย Planning & Analytics

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2558 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2563 - มี.ค. 2564
  รักษาการ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2547 - 2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Head of Client Acquisitions)

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)