ic_สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมโดยเฉพาะ

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
 • 12 ก.พ. 2561
 • 25,685
CL-AP-CI2020-web-1620x340p

สินเชื่อ

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

วงเงินก่อสร้างสูง ผ่อนนาน 15ปี*

อนุมัติรวดเร็วเงื่อนไขยืดหยุ่น

ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบการพิจารณา

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 3. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. ประวัติผู้บริหารของบริษัท ประสบการณ์ทำงาน ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านต่างๆ
 6. ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือวงเงินสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงิน หลักประกันกรณีมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (ถ้ามี)
 7. บัญชีเงินฝาก/ Statement การเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. รายการทรัพย์สิน และหนี้สินของกรรมการ (ถ้ามี)
 9. สำเนาโฉนดที่ดินที่เสนอเป็นหลักประกัน แผนที่ตั้งที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ามี)
 10. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. ประวัติผู้กู้ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 5. ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน หลักประกัน กรณีมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
 6. การเงิน (ถ้ามี)
 7. บัญชีเงินฝาก/ Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 8. สำเนาโฉนดที่ดินที่เสนอเป็นหลักประกัน แผนที่ตั้งที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ามี)
 9. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ: โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

FAQ

(?)สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมคืออะไร

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรมโดยเฉพาะ ที่พร้อมจะให้บริการ

 1. วงเงินกู้ใหม่ เพื่อสร้างโครงการใหม่หรือขยายธุรกิจ
 2. วงเงิน RE-FINANCEเปลี่ยนจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า
 3. วงเงินซื้อโครงการ
 4. วงเงินสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น นำอพาร์ตเม้นต์ที่ปลอดภาระมาค้ำประกันวงเงินกู้เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ วงเงินเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงการ , วงเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์รอการขาย และพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบให้เช่า

(?)สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม ธนาคารเกียรตินาคิน มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

 1. การพิจารณาที่รวดเร็วทันสถานการณ์
 2. วงเงินค่าก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง
 3. การกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระเงินกู้ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 4. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี*
  *อพาร์ตเม้นต์สูงสุด 15 ปี โรงแรมสูงสุด 12 ปี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 5. ทีมสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้คำปรึกษา เรื่องงานออกแบบอาคาร ประโยชน์ใช้สอย รูปลักษณ์อาคาร และการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งต่างๆ

(?)สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม มีความแตกต่างจากสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ปล่อยให้กับลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ หอพัก โรงแรม หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทเช่า ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปล่อยให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร คอนโด เพื่อการขาย

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง